Jakie kwestie prawne są związane z organizowaniem konkursów SMS?

Usługi SMS, a w szczególności konkursy mogą stać się źródłem wielu nadużyć i oszustw. Aby się ich wystrzegać konieczne jest przestrzeganie wielu zasad unormowanych prawnie. Oto najważniejsze z nich:

  • Uczestnik ma prawo do wglądu w pełną treść regulaminu konkursu, który powinien być łatwo dostępny na oficjalnej stronie internetowej organizatora. Organizator powinien zadbać o to, aby uczestnik mógł to zrobić przez przystąpieniem do konkursu. Stąd konieczność umieszczania informacji o regulaminie w każdym materiale promocyjnym.
  • Organizator może zmienić treść regulaminu w trakcie działania konkursu jedynie wówczas, gdy taki warunek został w nim zamieszczony.
  • Organizator nie może nie przyznać nagród, ani zmienić je na mniej wartościowe niż te, które były wyszczególnione w regulaminie w momencie starty konkursu
  • Jeżeli z jakichś przyczyn konkurs nie został rozstrzygnięty, uczestnik ma prawo do zwrotu kosztów poniesionych za udział w zabawie.
  • Organizator nie może przesyłać uczestnikom informacji handlowych bez ich wyraźnej zgody.
  • Regulamin powinien być dobrze przemyślany, gdyż każda reklamacja może być uchylona jeżeli wynika ona z niedokładnego przeczytania warunków przystąpienia do konkursu SMS
  • Prawnie regulowane jest także zarządzanie bazą numerów uczestników konkursów SMS. Zgodnie z przepisami numerami tymi można zarządzać jedynie w czasie trwania konkursu i tylko na jego potrzeby. Po zakończeniu czynności organizacyjnych z nim związanych należy je usunąć z bazy danych. Zabronione jest wykorzystywanie ich do wszelkich innych celów.

Należy także pamiętać, iż kwestią dyskusyjna jest to, czy regulaminy SMS-owych konkursów mogą być weryfikowane przez przepisy prawne o ochronie konkurencji i konsumentów. Z jednej strony tak, bo treść stosunku gry losowej nie może być sprzeczna z zasadami życia społecznego. Jeżeli jednak uznamy podobny konkurs za jednostronną czynność prawną, to wówczas nic nie chroni jego uczestników, bo regulamin jako jednostronna czynność prawna, nie stanowi wzorca umownego w rozumieniu kodeksu cywilnego. Najlepiej więc respektować postanowienia zarówno ustawy o konkurencji i konsumentach, jak i przepisy kodeksu cywilnego.